بسته‌های برگزاری کلاس یا جلسه

لطفا یکی از بسته‌های زیر را براساس نیاز خود جهت برگزاری کلاس یا جلسه فعال نمایید.

کد تخفیف ویژه 25% آبان‌ماه: ABAN

رایگان

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

3

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

پایه (1روزه)

1

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

10

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

پایه

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

10

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

برنزی (1روزه)

1

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

30

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

برنزی

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

30

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

نقره ای (1روزه)

1

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

60

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

نقره ای

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

60

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

طلایی (1روزه)

1

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

100

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

طلایی

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

100

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

پلاتین

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

150

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

پلاتین (۳ ماهه)

90

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

150

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

الماس

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

200

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

الماس (۳ ماهه)

90

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

200

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

زمرد

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

300

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

سازمانی

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

500

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

ویژه

90

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

1000

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

سفارشی

پلن سفارشی

راه حلی مناسب برای مجموعه‌های بزرگ که به‌دنبال یک بستر سفارشی و نامحدود می‌گردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق تلفن 02191014232 پاسخگویتان هستیم.

تماس بگیرید 02191014232

رایگان

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

3

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

پایه(1روزه عصرانه)

1

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

10

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

پایه (عصرانه)

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

10

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

برنزی(1روزه عصرانه)

1

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

30

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

برنزی (عصرانه)

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

30

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

نقره ای(1روزنه عصرانه)

1

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

60

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

نقره ای (عصرانه)

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

60

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

طلایی(1روزه عصرانه)

1

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

100

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

طلایی (عصرانه)

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

100

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

پلاتین (عصرانه)

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

150

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

پلاتین(3ماهه عصرانه)

90

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

150

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

الماس (عصرانه)

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

200

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

الماس(3ماهه عصرانه)

90

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

200

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

زمرد (عصرانه)

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

300

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

سازمانی (عصرانه)

30

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

500

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

ویژه (عصرانه)

90

روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

1000

مدت زمان برگزاری وبینار

ساعت 13 تا 7

دوربین همزمان

نامحدود

کد تخفیف دارم
بررسی

سفارشی

پلن سفارشی

راه حلی مناسب برای مجموعه‌های بزرگ که به‌دنبال یک بستر سفارشی و نامحدود می‌گردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق تلفن 02191014232 پاسخگویتان هستیم.

تماس بگیرید 02191014232